Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den centrala frågan om hur man som elev får visa hur man förstått en text, inte minst gäller detta för elever som inte ännu behärskar skolans undervisningsspråk. Den skicklige läraren ser till att ta tillvara sina elevers språkliga resurser, vilket också kan uttryckas som att varje elev ska uppmuntras till att ta tillvara kraften i sitt eget tänkande. Vi kan tala om betydelsen av aktiv läskraft. Det räcker inte med att andraspråkselever får ett fungerande vardagsspråk och lär sig ämnesspecifika ord och begrepp, de behöver också få stöd i hur man resonerar om texter. Detta gäller både inom ett ämne och i ett ämnesövergripande perspektiv. I föreläsningen ges flera förslag på modeller som läraren kan använda sig av för att ta tillvara elevens redan befintliga språkliga resurser men som behöver utmanas ytterligare. Ett aktivt språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen ger samtidigt läraren viktiga didaktiska bedömningsverktyg: vi gör då inte elevbedömningar utan bedömer elevernas lärande. Metakognition, motivation, vilja att anstränga sig, kreativitet och nyfikenhet blir centrala delar i det lärandet. Även flera modeller som stödjer ett sådant förhållningssätt ges under föreläsningen.

Om presentatören

Barbro Westlund är fil.dr. i didaktik. Hon arbetar som lektor i läs- och skrivutveckling på institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet. Under 2015 fick hon ”Tal- och språkpriset” av SFLL (svensk förening för foniatri och logopedi), med motiveringen att hon skapat insikter om och belyst läsförståelsens betydelse för språklig utveckling och källa till kunskap. Barbro har skrivit flera böcker om läsutveckling och läsförståelse: Att undervisa i läsförståelse (2012, 2a uppl), Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Aktiv läskraft (2015).

Målgrupp

Av intresse för: grundskola

Nyckelord: bedömning, läsutveckling, skolspråk

Åhörarkopior

Åhörarkopior Barbro Westlund (299 Kb)