Denna föreläsning spelades in i del 1 och del 2 som finns inbäddade längst ner på sidan för den som vill ta del av föreläsningen i efterhand.

Under de senaste decennierna har diskussionens vågor gått höga om hur man ska tala om läsning och skrivning i svenskämnena men också i skolans övriga ämnen. Några av de begrepp man diskuterat är: literacy, litteracitet, läs och skriv och critical literacy. När man kommit till läs- och skrivutveckling har man också ställt kontrasterande par som whole language/phonics eller analys/syntes mot varandra. Andra gånger har man diskuterat användning av multimodala texter och att det behövs ett vidgat textbegrepp. I denna föreläsning vill jag bena ut några viktiga aktuella teoretiska begrepp i relation till svenska som andraspråk, både i ett forsknings- och i ett utbildningsperspektiv. Diskussionen berör undervisning för vuxna både i relation till språkinlärare som lär sig läsa och skriva för första gången och till dem som redan tidigare läser och skriver på andra språk.

Om presentatören

Åsa Wedin är professor i pedagogiskt arbete och ämnesföreträdare för svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Åsa har en bakgrund som lågstadielärare och lärare i sva för vuxna, barn och ungdomar och arbetar sedan en längre tid inom lärarutbildning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet. Hon har bland annat skrivit om läs- och skrivutveckling i publikationer som: Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare (2010), Språkande i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år (2011), Utveckling av tal och skriftspråk hos andraspråkselever i skolans tidigare år I Didaktisk tidskrift, 20:2 och sammanställt en antologi om flerspråkighet tillsammans Christina Hedman: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (2013).

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning

Nyckelord: litteracitet, ämnesdidaktik

Åhörarkopior

Inspelning av föreläsning, del 1 - Litteracitetsbegreppet

Inspelning av föreläsning, del 2 - Skrift i dagens samhälle