Språk i vid bemärkelse (verbalspråk, matematiskt och kemiskt symbolspråk, tabeller, diagram, agerande, etc.) är helt centralt i naturvetenskaplig undervisning och naturvetenskapligt lärande. Att lära sig ämnesinnehållet innebär därmed att förmå använda och kombinera många olika resurser i sitt meningsskapande.

I detta föredrag kommer jag att diskutera utmaningar för lärare och elever när det gäller användningen av olika resurser för lärande, t.ex. multimodala pedagogiska texter (lärobokstexter – pappersbaserade eller digitala – där man till exempel kombinerar olika typer av illustrationer med verbalspråkliga texter) och lärares muntliga genomgångar, där de kombinerar talat verbalspråk med gester och olika anteckningar på tavla eller liknande. Det här diskuterar jag bland annat utifrån den betydelsepotential (ung. “möjligheter och begränsningar”) som olika typer av resurser har, och jag kopplar det också till vilka resurser och semiotiska modaliteter (t.ex. skrift, bild) som värderas i skolkontexten.

Presentationen bygger på resultat från några tvärvetenskapliga projekt om naturvetenskaplig undervisning som jag ingår eller har ingått i. Jag kommer också att ge exempel på, och diskutera, hur pedagogiska texter och lärare (och i viss mån elever) använder bildspråk (analogier och metaforer) i sina förklaringar av naturvetenskapliga fenomen som atomer, jonbindning och liknande. Utgångspunkten är alltså lärande i naturvetenskap, men jag kommer också in på andra ämnesområden.

Utifrån presentationen vill jag diskutera utmaningar för lärare och elever, liksom vilka didaktiska implikationer detta kan ha.

Om presentatören

Kristina Danielsson är professor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och professor i svenska vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning under senare år rör bl.a. språk och lärande och ämneslitteracitet  med särskilt fokus på multimodalitet. Hon har tillsammans med Staffan Selander skrivit boken Se Texten! Om multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (2014).

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, gymnasieskolan

Nyckelord: litteracitet, multimodalitet, lärobokstext

Åhörarkopior

Multimodala perspektiv på lärande i naturvetenskap (576 Kb)