Med utgångspunkt i två olika undervisningsupplägg vill jag visa och diskutera hur ett språkutvecklande arbete kan utformas i undervisning av elever med kort skolbakgrund. Det handlar om hur höga förväntningar och kvalificerad stöttning kan se ut i praktiken.

Det ena exemplet gäller vardagsspråk och återberättande respektive beskrivande texttyper som ligger nära eleverna: Vem är jag? Hur ser jag ut? Vad gör jag en vanlig dag? Det andra exemplet närmar sig skolspråket och behandlar människokroppens inre organ och våra sinnen och utmynnar i en första beskrivande rapport. Båda uppläggen redovisar arbetet genom en hel undervisnings- och lärandecykel.

Jag vill beskriva vad vi gör – jag och eleverna – och hur vi arbetar. Jag vill också beskriva de verktyg - teorier om språk, om undervisning och om lärande – som varit nödvändiga för min utveckling som lärare: genrepedagogik och content based approach. Det är verktyg som jag hela tiden kommer tillbaka till, både för att hämta nya idéer från och för att rådfråga när undervisningen inte fungerar.

Om presentatören

Karin Rehman är gymnasielärare i bl.a. svenska som andraspråk och undervisar sedan 2012 på Sprintgymnasiet, Stockholms stads sluss för helt nyanlända elever. Hon är certifierad utbildare i lärarfortbildningsmaterialet How Language Works, Government of South Australia och medverkade 2014 i URs programserie Språket bär kunskapen.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola 7-9, språkintroduktion, sfi

Nyckelord: nyanlända, kort skolbakgrund, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämnesspråk, skolspråk, genrepedagogik, ämnesdidaktik

Åhörarkopior

Ta del av Karin Rehmans åhörarkopior via padlet.