Videosekvenser av några sfi-studerandes interaktion på olika språkpraktikplatser bildar utgångspunkten för den här workshopens frågor kring teoretiska och didaktiska perspektiv på ett autentiskt, arbetslivsrelaterat språk inom ramen för sfi.

Karin Sandwall visar på de resurser (förutom språk) som deltagarna i hennes avhandlingsstudie använde i autentisk muntlig interaktion på praktikplatser. Analysen visar också att språkpraktik kan ge oss anledning att se över innehållet i undervisningen samt lärares och studerandes roller eftersom de studerande aktivt och regelbundet på praktikplatserna prövar (och därmed utvärderar) vad de lärt sig i klassrummet. Detta ställer höga krav på en direkt relevant sfi-undervisning.

Lotta Nyborg och andra lärare på Kompetenscentrum Gotland har i ett utvecklingsprojekt arbetat med att förändra sitt arbete med språkpraktik med utgångspunkt i Karins forskning. Lotta redogör för de forskningsbaserade verktyg man använde och vidareutvecklade för att integrera praktiken med sfi-undervisningen och för att involvera handledarna i högre grad.

Forskning och beprövad erfarenhet är alltså utgångspunkten för denna workshop, men det kommer att finnas utrymme för utbyte mellan deltagarna. Vad är din erfarenhet av språkpraktik kopplad till sfi? Ta gärna med egna konkreta exempel på hur du utnyttjar situationer på praktikplatser i din undervisning. Kanske kan vi tillsammans utveckla resultatet av forskning och beprövad erfarenhet ännu mer?

Om presentatörerna

Karin Sandwall är fd sfi-lärare, lärarutbildare och forskare och numera föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Avhandlingen heter Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser.

Lotta Nyborg är lärare i sfi och svenska som andraspråk på Kompetenscentrum Gotland. Under 2014 drev Lotta tillsammans med kollegor utvecklingsprojektet SPRAO (Språkpraktik och Arbetsplatsorientering) med bidrag från Skolverket. Syftet var att höja kvaliteten på språkpraktiken, koppla sfi-undervisningen till omvärlden och bilda en länk mellan studerande och arbetsliv.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, grundläggande vuxenutbildning, gymnasieskolans yrkesprogram

Nyckelord: arbetslivsrelevant språk, praktik, samarbete, ämnesdidaktik

Åhörarkopior