Bakgrunden till seminariet är de förändringar av arbetslivet som brukar kopplas till den så kallade "nya ekonomin" och som ibland benämns den nya arbetsordningen. Ökade krav på flexibilitet hos de anställda medför ett ständigt nytt lärande och föränderliga yrkesidentiteter för den enskilde. I detta seminarium kommer jag att presentera exempel från min forskning inom äldrevården och tillverkningsindustrin för att visa hur handfasta och konkreta arbetsuppgifter utökats med komplexa dokumentationskrav som ställs på de anställda. Jag kommer att fokusera på de anställda med annat modersmål än svenska. Några frågor som jag diskuterar är de följande:

  • Hur hanterar anställda med svenska som andraspråk de ökande kraven på muntlig och skriftlig kompetens på arbetsplatsen? Vilka resurser använder de anställda för att hantera dessa krav? Vilka problem uppstår när kraven ökar?
  • Hur påverkar de ökande kraven de anställdas möjligheter att delta i centrala kommunikativa verksamheter på arbetsplatsen?
  • Hur ska undervisningen i sfi och svenska som andraspråk för vuxna – förbereda för skriftspråksbruk i arbetslivet?

Om presentatören

Zoe Nikolaidou är språkvetare och lektor på Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Hon är disputerad från Lancaster University i Storbritannien och har arbetat inom ett antal projekt som fokuserar andraspråkstalares skriftanvändning inom yrkeslivet, lärande på arbetsplatsen och litteracitetens roll i identitetsskapandet. Zoe har själv svenska som andraspråk och har gått på utbildning i svenska för invandrare.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning, gymnasieskolans yrkesprogram

Nyckelord: arbetslivsrelevant språk, litteracitet, skrivutveckling

Åhörarkopior

Zoe Nikolaidou åhörarkopior Symposium 2015 (2317 Kb)