När andraspråksundervisningen ska riktas in mot arbetsmarknaden finns det ett behov av att undersöka vad det är för språk som språkinlärarna behöver, så att det skapas ett sammanhang mellan undervisningsmiljön och arbetsplatsens användningsmiljö. I en sådan språkbehovsanalys kan man undersöka vilka arbetsrelaterade kommunikationssituationer språkinlärarna måste kunna hantera på sina framtida arbetsplatser: Vem talar med vem, om vad, genom vilka kommunikationskanaler och med vilket syfte? Sådana analyser kan göras med hjälp av observationer, video- och ljudinspelningar varefter man använder analyserna till kommunikationsinriktad undervisning. I denna presentation (på skandinaviska), kommer jag att ge exempel på hur man gör språkbehovsanalyser och omsätter dem till kommunikativ undervisning.

Förhållandet mellan undervisningsmiljö och användningsmiljö är naturligtvis inte okomplicerat. På arbetsplatser finns det hierarier som skapar förväntningar angående vem som förväntas kommunicera med vem, om vad. Som andrapråkstalare riskerar man att bli positionerad långt ner i hierarkin – och därmed börjar uppfatta sig själv – som språkligt, etniskt, kulturellt mindervärdig med marginalisering som följd. Jag vill därför lyfta fram hur man i språkundervisning för vuxna kan skapa ”motrum” där kursdeltagarna får självtillit och kompetens att kommunikativt positionera sig, bli erkända och få utrymme i den framtida arbetsgemenskapen.

Om presentatören

Michael Svendsen Pedersen är fil.dr. och lektor på Roskilde Universitet, Danmark. Han har många års erfarenhet av forskning, utvecklingsarbete och kompetensutveckling för lärare kring främmandespråks- och andraspråksundervisning. Michael har inom området danska som andraspråk arbetat med undervisning i arbetsmarknadsinriktad språkundervisning och skrivit om detta i bland annat tidsskriften Sprogforum. Se också publikationen På vej med sproget.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, grundläggande vuxenutbildning

Nyckelord: arbetslivsrelevant språk, praktik, förhållningssätt