Hur vet man om en elevs studiesvårigheter beror på en funktionsnedsättning eller om det handlar om själva språkinlärningssituationen?  Hur kan och bör skolan bemöta flerspråkiga elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, koncentrationssvårigheter, bristande arbetsminne, språkstörning, hörselnedsättning, psykisk ohälsa och andra svårigheter? Vilka kunskaper kring specialpedagogiska frågeställningar behöver lärare i kartläggningsarbetet vad gäller flerspråkiga elever? Utifrån dessa och eventuella frågor från seminariedeltagarna kommer Christina att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på svenska som andraspråk och sfi. Hon kommer också att informera om det specialpedagogiska stöd som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger till personal i alla skolformer i form av rådgivning, kurser, läromedel och flerspråkigt kartläggningsmaterial av avkodning och läsning.

SPSM arbetar för att alla barn, elever och vuxna ska få förutsättningar att nå målet för sin utbildning oavsett funktionsförmåga. För att det ska vara möjligt behövs kunskap och kompetens om pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar inom förskolor, skolor och vuxenutbildning.

Om presentatören

Christina Duvhammar arbetar som rådgivare på SPSM där hon som ett ansvarsområde har fokus på vuxnas lärande. Hon är specialpedagog och lärare i svenska samt svenska som andraspråk. Christina har tidigare undervisat i SFI inom vuxenutbildning och i svenska som andraspråk inom gymnasieskolan.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning, språkintroduktion

Nyckelord: specialpedagogiska perspektiv, nyanlända