Internationell forskning visar att en framgångsfaktor för flerspråkiga elevers skolframgång är att eleverna uppmuntras använda alla sina språkliga resurser vid kunskapsinhämtning. Men hur kan lärare skapa förutsättningar för elevers kunskapsinhämtning på både första- och andraspråket samtidigt?

Denna presentation tar sin utgångspunkt i ett pilotprojekt i en flerspråkig femteklass, ett utvecklingsarbete som syftar till att lärare ska få redskap att bättre ta tillvara elevernas förstaspråk i sin undervisning. I situationer då lärare och elever har samma första- och andraspråk är detta inget problem, men i klasser med många olika förstaspråk behärskar läraren inte alla elevers språk och måste då finna metoder att arbeta flerspråkigt på ett strategiskt och kunskapsutvecklande sätt med utgångspunkt i en mångfaldig flerspråkighet.

Utöver en redogörelse av den pågående studiens forskningsresultat presenteras även det praktiska arbetet i klassrummet samt på vilket sätt föräldrasamverkan har lyft fram elevernas språkliga resurser och bidragit till identitets- och kunskapsutveckling. 

Om presentatören

Gudrun Svensson har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och har skrivit en avhandling om språk- och språkbruk hos ungdomar i mångkulturella områden i Malmö. Numera är hon lektor i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet. Vid Linnéuniversitetet deltar hon i olika språkutvecklingsprojekt med huvudsaklig inriktning mot skolan, bl.a. i ett tvärvetenskapligt skolprojekt Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum med syfte att undersöka hur lärare i årskurserna F–6 arbetar med elevers språkutveckling och hur eleverna svarar på lärarnas initiativ. Tillsammans med Maria Lindgren har hon redigerat en nyligen utgiven antologi om skrivande i skolan utifrån olika infallsvinklar.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: translanguaging, flerspråkighet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, nyanlända

Åhörarkopior