Lärare ställs ofta inför svåra utmaningar när undervisningsgrupperna är heterogena eller när många elever inte tycks ha uppnått en åldersadekvat nivå i sin språkutveckling. De söker efter lösningar som hjälper dem att strukturera undervisningen och skapa en progression som garanterar att varje elev går framåt utifrån sina förutsättningar. Genrepedagogiken, med rötter i systemisk funktionell grammatik, har vunnit stort gehör bland lärare som arbetar med elever som behöver stöttning i sin allsidiga språkutveckling. Men finns några avigsidor med att följa undervisningsmodeller som på ett ganska bestämt sätt definierar hur lärare ska arbeta med elevernas språk- läs- och skrivutveckling? Finns det till exempel risk för att en alltför ensidig eller oreflekterad tillämpning av genrepedagogiska arbetssätt snarare hindrar eleverna att utveckla en självständigt fungerande språkförmåga? Den här och andra frågor lyfts i denna paneldiskussion till vilken vi särskilt vill bjuda in lärare som har uppdrag att arbeta med pedagogisk utveckling kring flerspråkiga elever.

Om presentatörerna

Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Britt Johansson är utbildningsledare på Knutbyskolan i Stockholm. Hon har en bakgrund som lärare i svenska som andraspråk och har lett utbildningsarbete kring genrepedagogiska arbetssätt på sin skola. Tillsammans med Anniqa Sandell Ring har hon skrivit boken Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken (2010).

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Centrala frågor i hennes forskning rör vad det innebär att lära sig att tala, läsa och skriva och på så sätt bli deltagare och medskapare i en mängd verksamheter av betydelse för att utvecklas som medlem av ett samhälle och en kultur. Caroline har skrivit en stor mängd artiklar, rapporter och bokkapitel som rör bedömning och utveckling av läs- och skrivfärdigheter.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: ämnesdidaktik, genrepedagogik