I kompetensutvecklingssammanhang möter jag lärare som upplever att de för sällan låter eleverna arbeta i par- och i smågrupper trots att de insett vikten av samtal och interaktion i elevernas lärandeprocesser. Lärare ger uttryck för att det är svårt att få alla elever aktiva och att eleverna inte alltid fokuserar det som var avsett med uppgiften. Många gånger är det en stor utmaning att i den dagliga undervisningen få till en muntlig interaktion som är meningsfull och som bidrar till både språk- och kunskapsutveckling; gruppdynamiken måste fungera och eleverna ska helst både tänka och lära när de interagerar med varandra. Detta i sin tur kräver att läraren kan skapa strukturer som gör smågruppsinteraktionen självklar och naturlig samtidigt som aktiviteterna ska leda till att både ämneskunskaper och ämnesspråk utvecklas.

I detta seminarium vill jag lyfta några goda exempel från lärararbete och forskning kring muntlig interaktion. Jag kommer att låta deltagarna också få pröva på och diskutera några aktiviteter utifrån deras användbarhet som verktyg för ökad muntlig interaktion i undervisningen.

Om presentatören

Mariana Sellgren har långvarig erfarenhet som lärare i år 4-9 men är numer medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Hon fullföljde sin licentiatutbildning i tvåspråkighetsforskning med avhandlingen Den dubbla uppgiften - Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO (2011).

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, muntlig interaktion

Åhörarkopior