Utgångspunkten för detta seminarium är ett utvecklingsarbete inom det nordiska Alfarådet, som jag deltagit i tillsammans med bland annat Lilly Christensen vid Voksen Uddannelsecenter Fredriksberg. Uppdraget var att beskriva den lärarkompetens som krävs för att arbeta med vuxna invandrares utveckling av grundläggande litteracitet på ett andraspråk. Vi vet att i till exempel utbildning i svenska för invandrare ingår utveckling av grundläggande läs- och skrivfärdigheter för dem som saknar sådana färdigheter på sitt modersmål. Men jag vill närmare diskutera de krav som detta ställer på lärarna inom sfi, både i ett undervisningshänseende men också vad gäller planering för sfi-lärares yrkesmässiga fördjupning och fortsatta kompetensutveckling.

Om presentatören

Qarin Franker är lektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk för vuxna och av utbildning och kompetensutveckling för lärare inom sfi och vuxenutbildningen. Hennes avhandling från 2011 har titeln Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi.

Målgrupp

Av intresse för:  sfi, grundläggande vuxenutbildning

Nyckelord: studerande med kort skolbakgrund, litteracitet, alfabetisering

Åhörarkopior

Ta del av åhörarkopior.