Lise Iversen Kulbrandstad
Lise Iversen Kulbrandstad

Denna föreläsning spelades in och kan tas del av i efterhand.

Skiftende syn på hva som er god lesing, fører til skiftende syn på hva som er god leseopplæring.  Det gjelder både for førstespråkslesing og for lesing på et andrespråk. Det siste tiåret har resultatene på internasjonale studier, som PISA og PIRLS, der land, skoler og elevgruppers prestasjoner sammenlignes, fått stor innflytelse også på rammene for leseundervisningen.  Strategier er kommet i fokus, samtidig som forskere peker på at det er en integrert  faglig, tekstlig og språklig kompetanse som kreves for å lese å forstå skolens tekster. I denne forelesningen vil jeg  trekke linjer fra tidlige tiders leseundervisning  til dagens, og samtidig belyse lesing og leseundervisningen utfra et andre- og flerspråklighetsperspektiv. Eksemplene hentes fra skandinavisk og internasjonal forskning.

Om presentatören

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet på Campus Hamar. Hun forsker på lesing, språkopplæring på tvers av fag og læreres profesjonelle utvikling. Hun leder for tiden høgskolens forskergruppe i andrespråksdidaktikk og er studieleder for ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Siden 2016 har hun vært engasjert som gjesteprofessor ved Karlstads universitet. Siste publikasjoner: Lesing i utvikling (Fagbokforlaget, 2018), Linguistic diversity and literacy practices in early childhood education in Norway med Gunhild Tomter Alstad (Springer, 2017), Developing research-based literacy teaching practices for diverse schools in Norway (kommer, Cambridge Scholar).

Inspelning av föreläsning

Målgrupp

Av intresse för: lärare i grundskolan

Nyckelord: läsning, läsutveckling, lässtrategier