Malin Carlsson
Malin Carlsson

Åhörarkopior Malin Carlsson, Yvonne Nelson och Kristina Råsmark (2638 Kb)

Hultsfreds kommun var 2015 den kommun i landet som tog emot flest flyktingar per invånare. Samma år genomförde kommunen en jättesatsning på att kompetensutveckla hela skolans personal i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att möta utmaningarna att kunna undervisa elever som lär på ett andraspråk. Innan arbetet sattes igång genomfördes en omfattande nulägesanalys på skolorna och Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anlitades för att stötta kommunen med innehåll och genomförande. Idag 2018, pågår implementeringsarbetet för fullt. 

Yvonne Nelson
Yvonne Nelson

I forskning om skolutveckling och kollegialt lärande poängteras vikten av långsiktighet och samordning inom insatser för att investeringar i lärares kompetens ska komma eleverna till godo. I den här presentationen talar tre nyckelpersoner öppet om implementeringsprocessens utmaningar utifrån sina tre olika funktioner: förstelärare (Malin Carlsson), rektor (Yvonne Nilsson) samt projektledare på förvaltningsnivå (Kristina Råsmark).

Sedan förstelärarreformen har antalet lärare som har en handledande funktion gentemot sina kollegor ökat. I försteläraruppdraget ingår ofta också förväntningar på att man ensam eller tillsammans ska driva det kollegiala lärande i olika insatser. Många skolledare och förvaltningsledare har på så sätt fått en ny kategori anställda att förhålla sig till och samarbeta med vilket medför nya sätt att tänka och agera.

Kristina Råsmark
Kristina Råsmark

Vi vill genom vår presentation belysa det distribuerade ledarskapet möjligheter och fallgropar och utgår från några kritiska händelser i relation till vårt implementeringsarbete av kommunens kompetensutvecklingsinsats. Fokus kommer att ligga på följande frågor: Hur kan ett delat ledarskap se ut? Vilka fallgropar behöver man se upp med? Vad behöver man förstå om de andra funktionernas perspektiv?

Målgrupp

Av intresse för: alla involverade i kompetensutveckling och skolutveckling t.ex. lärare, förstelärare, skolledare, beslutsfattare

Nyckelord: distribuerat ledarskap, utvecklingsarbete i kommunen, nyanlända elever, kollegialt lärande, skolutveckling