Qarin Franker
Qarin Franker

Åhörarkopior Qarin Franker (3663 Kb)

Denna föreläsning spelades in och kan tas del av i efterhand.

Litteracitet är social praktik och inte något som skolan har monopol på. Läsande och skrivande finns med i all kommunikation människor emellan (vi ”läser” även bilder, film, tal och kroppsspråk). En läsande person har möjlighet att förändra världen, menade Paolo Freire (1970). Han såg utbildning som ett sätt att stärka människans handlingskraft och hennes förmåga att förbättra sina livsvillkor: ”To know the word leads to transforming the world”. Denna process liknar det Jim Cummins (2001) kallar empowerment och det som numera kan benämnas röst och agentskap (voice and agency). För att skapa en utbildning som kan erbjuda denna process för alla elever, särskilt för de som kan andra språk men är obekanta eller ovana vid skolspråket svenska, behöver vi en trygg skola som ser och lyfter fram elevernas individuella styrkor. De handlar om en skola som utmanar förgivettaganden och som ger eleverna en tydlig språklig och kunskapsmässig stöttning.

Min presentation har fokus på en litteracitetsundervisning för skolan som utgår utifrån en reviderad visualiserad tolkning av ”The Four Resources model” (Luke och Freebody 1990/1999). I modellen blir elevernas språkliga, litteracitetsanknutna och kulturella erfarenheter utgångspunkter för ett gemensamt undersökande av fyra olika litteracitetspraktiker som tillsammans bygger upp elevernas litteracitetskompetens. Det handlar om ett betydelseskapande arbete som bäddar för ett kontextbundet kodknäckningsarbete som också betonar bilders och texters användning i och utanför skolan och också ett analyserande arbete där bilder och texter utsätts för kritisk granskning och omskapande. Jag vill visa hur undervisningen kan stimulera till ett kreativt litteracitetsarbete från den första lektionen i svenska som andraspråk och andra ämnen i såväl barns, ungdomars som vuxnas utbildning. 

Om presentatören

Qarin Franker är lektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet som lärare, lärarutbildare och kompetensutvecklare. Hennes avhandling från 2011 har titeln Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi.

Inspelning av föreläsningen

Målgrupp

Av intresse för: lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen

Nyckelord: litteracitet, social praktik, agentskap, resursmodellen, litteracitetspraktiker