Gudrun Svensson
Gudrun Svensson

Åhörarkopior Gudrun Svensson, Intisar Khalid och Lena A. Melkersson (1301 Kb)

Presentationen beskriver utveckling av flerspråkig litteracitet hos elever i två klasser från årskurs 1 till 5 där lärarna (Lena A Melkersson och Intisar Khalid) arbetat med elevernas flerspråkiga resurser sedan skolstart. I denna presentation är elevers och föräldrars uppfattningar i fokus för att belysa vad användning av elevernas språkliga resurser betytt för elevernas flerspråkiga litteracitetsutveckling.  Presentationen lyfter fram elevers och vårdnadshavares uppfattningar samt att den utgår från ett brett perspektiv på flerspråkig litteracitet samt ger exempel på  samarbete mellan skola och universitet.

Om presentatörerna

Intisar Khalid
Intisar Khalid

Gudrun Svensson disputerade 2009 med en avhandling om varieteter i mångspråkiga områden i Malmö och är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning rör flerspråkighet och skolutvecklande verksamhet och hon har också författat boken Transspråkande (Natur & Kultur, 2017) Gudrun Svensson, lektor, Linnéuniversitetet, Växjö.

Lena A. Melkersson är förstelärare, Centrumskolan i Växjö.

Intisar Khalid är klasslärare, Centrumskolan i Växjö.

Målgrupp

Lena A. Melkersson
Lena A. Melkersson

Av intresse för: grundskola

Nyckelord: flerspråkig litteracitet, translanguaging, skolutveckling