Åsa Wedin
Åsa Wedin

Åhörarkopior Jenny Rosén och Åsa Wedin (1069 Kb)

I denna presentation riktas fokus mot grundläggande skriftspråksutveckling i sfi inom studieväg 1. Många lärare upplever arbetet med denna grupp särskilt utmanande och att eleverna inte kommer vidare i sin andraspråksutveckling. Med utgångspunkt i interaktionens betydelse för språkutveckling, såväl talad som skriftlig, ges exempel på hur undervisningen kan utformas så att elevers skriftspråksutveckling gynnas. Med exempel från olika klassrum visas hur elevers tidigare erfarenheter och deras vardagsbehov kan utgöra grund för deras läsande och skrivande.

Om presentatörerna

Åsa Wedin är professor i pedagogiskt arbete och ämnesföreträdare för svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Åsa har en bakgrund som lågstadielärare och lärare i sva för vuxna, barn och ungdomar och arbetar sedan en längre tid inom lärarutbildning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet.

Jenny Rosén
Jenny Rosén

Jenny Rosén disputerade 2013 med avhandlingen Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare. Hon arbetar som lektor i svenska som andraspråk och postdoktor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Målgrupp

Av intresse för: sfi kortutbildade

Nyckelord: flerspråkig litteracitet, Kritisk litteracitet, skriftspråksutveckling