Jenny Uddling
Jenny Uddling

Det naturvetenskapliga skriftspråket innebär utmaningar för många elever, och särskilt för dem som lär på sitt andraspråk. Trots att många elever behöver stöd i mötet med de skrivna ämnestexterna visar tidigare forskning att naturvetenskapliga läromedelstexter ägnas begränsat utrymme i undervisningen. Med utgångspunkt i mitt pågående avhandlingsarbete presenteras preliminära resultat kring hur två lärare, som själva uttryckt att de har ett språkligt fokus i fysikundervisningen, stöttar flerspråkiga elevers möte med läromedelstexter.

Jag tar i min presentation upp och ger exempel på olika sätt att undervisa språkstöttande och vilken betydelse detta kan ha för elevernas lärande.

Om presentatören

Jenny Uddling är doktorand vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hon är utbildad gymnasielärare i religion och svenska som andraspråk. Hon har arbetat som Sfi-lärare och som lärare i svenska som andraspråk på Språkintro på gymnasieskolan och skrivit läromedel i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola 4-9

Nyckelord: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämnesspråk, skolspråk, vardagsspråk, ämnesdidaktik, litteracitet/litteracitetsutveckling allmänt, ämneslitteracitet