Josefin Nilsson
Josefin Nilsson

Åhörarkopior Josefin Nilsson (1322 Kb)

I dag finns en stark tilltro till kompetensutveckling för lärare och skolledare i syfte att skapa en mer likvärdig skola. Men vad pågår och sker i samband med kompetensutveckling och vad och under vilka förutsättningar får lärare och skolledare möjlighet att lära? Vad vet, tänker, tror och gör lärare och skolledare redan och vad kan det innebära att försöka börja arbeta språk- och kunskapsutvecklande?

Samtidigt som forskning visar på vad som utmärker undervisning som ger elever i allmänhet och flerspråkiga elever synnerhet goda möjligheter till lärande, så verkar det som att vägen mot en sådan undervisning inte är helt självklar. Även om vi har tillgång till forskning om vad som är viktigt vid kompetensutveckling, så vet vi mycket lite om själva processen när individer och hela kollegier tillsammans ska försöka utveckla undervisningen i syfte att bättre möta en mer varierad elevgrupp.

Hur kan en sådan process se ut? Vad händer när lärare försöker förstå och omsätta teoretisk input och praktiska modeller i den egna praktiken? Vilka möjligheter och hinder för det egna och det gemensamma lärandet kan lärare och skolledare möta?

I presentationen berättar Josefin Nilsson om sin undersökning av lärares och skolledares möjligheter till lärande i samband med kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkiga elevers möjligheter till lärande.

Om presentatören

Josefin Nilsson är medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt doktorand på Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt undersöker pedagogisk utveckling på olika nivåer i skolan,Josefin är också utbildad lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Målgrupp

Av intresse för: lärare, skolledare, personer med skolutvecklingsansvar i alla skolformer

Nyckelord: språk- och kunskapsutvecklande undervisning, professionellt lärande, möjlighet till lärande