Susanne Duek
Susanne Duek

Åhörarkopior Susanne Duek (621 Kb)

Jag kommer att presentera min avhandling (Duek, 2017) som handlar om litteracitet bland nyanlända barn (4-9 år) vars föräldrar inte har någon eller endast kort skolbakgrund. I mitt avhandlingsprojektet studerade jag sex nyanlända barns möte med olika slags texter hemma och i skolan i Sverige samt hur hemmets och skolans litteracitetspraktiker samspelar. För skolan är det viktigt att känna till elevers villkor och förutsättningar för att lyckas i skolan, och genom mina forskningsresultat ges möjligheter att bättre förstå hur det kan vara att komma som ny i svensk skola/förskola med väldigt lite utbildningserfarenheter.

Om presentatören

Susanne Duek är filosofie doktor i pedagogiskt arbete/Svenska som andraspråk. Hon disputerade 2017 med avhandlingen Med andra ord- samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn i ämnet Pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet,

Målgrupp

Av intresse för: grundskola åk 1-3, förberedelseklass

Nyckelord: flerspråkig litteracitet, nyanlända elever, kort skolbakgrund, litteracitetsutvecking