Linda Bradley
Linda Bradley

Åhörarkopior Linda Bradley (3235 Kb)

Föreläsningen spelades in och kan tas del av i efterhand.

För de allra flesta nyanlända personer som kommer till Sverige är mobiltelefon en av de viktigaste ägodelarna. Mobilen används mestadels för att hålla kontakten med släkt och vänner i hemlandet. Minclusion-projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att undersöka hur mobilen kan användas för att lära sig svenska och om svensk kultur. I projektet har vi utvecklat mobilt stöd som är kopplat till integration av nyanlända arabisktalande personer. Särskilt fokus ägnas åt stöd av språk- och kommunikationsutveckling kopplat till forskning om mobilt lärande och digital literacitet. I presentationen kommer olika funktionaliteter i appen att demonstreras, vilka är baserade på ett flertal fältstudier från olika SFI-grupper och språkkaféer under 2017-2018. Genom en iterativ designprocess har vi utvecklat funktionaliteter som stödjer träning av uttal och vardagsfraser. Våra resultat visar att användbarheten är direkt kopplad till hur ofta och varför man använder en app. Om en app stödjer användarens vardag ökar motivationen för att använda appen för språkutveckling.

Om presentatören

Linda Bradley är universitetslektor i högskolepedagogik på PIL och Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande (IPKL) på GU. Linda disputerade i pedagogik 2013 med avhandlingen Language Learning and Technology – Student activities in web-based environments.

Inspelning av föreläsning

Målgrupp

Av intresse för: sva-lärare på språkintro, inom gymnasieskolan, sfi och övrig vuxenutbildning

Nyckelord: digital kompetens, mobilappar, mobilanvändning, motivation