Christina Hedman
Christina Hedman

Åhörarkopior Natalia Ganuza och Christina Hedman (187 Kb)

Presentationen tar upp modersmålsundervisningens betydelse för utveckling av litteracitet, på såväl ”modersmålet”  som på svenska, hos elever i de tidiga skolåren. Utifrån aktuell forskning uppmärksammar vi på vilka sätt god läsförståelse på modersmålet kan vara gynnsamt även för skolresultat i andra ämnen.

Samtidigt lyfter vi det problematiska med en syn på modersmålsundervisningen som riskerar att göra den till ett ämne som har sitt berättigande endast om utveckling av andra språk eller skolprestationer kan påvisas. Vi vill visa att modersmålsundervisning utgör ett ämne i sin egen rätt!

Om presentatörerna

Christina Hedman är universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon forskar om undervisning och utveckling av litteracitet hos flerspråkiga elever inom ramen för såväl skolämnet modersmål som andraspråk.

Natalia Ganuza är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och undersöker modersmålets betydelse för lärande. Hon skriver också populärvetenskapliga artiklar som en del av Skolverkets forskningsbevakning inom området flerspråkighet.

Målgrupp

Av intresse för: Grundskola, gymnasium, studiehandledare, modersmålslärare

Nyckelord: Litteracitet/litteracitetsutveckling allmänt, Flerspråkig litteracitet, läsförståelse, modersmålsundervisning