Anna Boglind
Anna Boglind

Åhörarkopior Ann Boglind och Mikael Olofsson (3037 Kb)

I vår presentation kommer vi att resonera kring hur man i skolan kan läsa och arbeta med skönlitteratur med nyanlända elever i tonåren. Inledningsvis ger vi en definition av vad skönlitteratur kan innebära och kopplar till skrivningar i styrdokumenten. Därefter diskuterar vi mål och progression i litteraturläsningen, samt vilken stöttning eleverna behöver få för att utveckla sin läsförmåga och få upplevelser av texterna. Vi ger också exempel på gemensam interaktiv läsning av skönlitterära texter.

Om presentatörerna

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Ann Boglind är f.d. svensklärare på högstadiet och universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet. Hon tillhör nu projektgruppen i Svenska Akademiens projekt Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever.

Mikael Olofsson är lärare i svenska som andraspråk och svenska. Han arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och undervisar även i svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet.

Målgrupp

Av intresse för: språkintroduktion, grundskolan åk 7-9

Nyckelord: nyanlända elever, skönlitteratur