Nedan återfinns programmet för vux och gymnasiespåret i sin helhet, uppdelat på torsdag 11 oktober och fredag 12 oktober. Programmet för grundskolespåret löper parallellt men har inte samma tider för pauser och stående lunch.

De olika programpunkterna har egna sidor. Klicka på länkarna för att läsa mer om innehållet i presentationen, ta del av åhörarkopior samt för att ta del av information om presentatörerna. En del presentationer har spelats in och dessa inspelningar kommer att, efter redigering, återfinnas på föreläsarens presentationssida.

Program torsdag 11 oktober 2018

08.30 - 09.30 Registrering

09.30 - 10.00 Konferensinledning i Aula Magna av Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

10.00 - 11.00 Arbete med elevers litteraciteter – ett gränsöverskridande visuellt, verbalt och flerspråkigt arbete - Qarin Franker, Aula Magna

11.00 - 11.15 Förflyttning

11.15 - 12.15 Valbara presentationer:

 

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Digitala verktyg och flerspråkighet – teori möter praktik Ivana Eklund och Annika Norlund Shashwar sfi B5
Kompetent språkbrukare – vad är det? Maria Rydell sfi B4
Språk och Yrke – ett ämnesintegrerat undervisningsprojekt Emmy-Linda Svensson och Stina Bauer

språkintro, yrkesintro, sfi

B3
Kollegialt lärande inriktat på sfi-elevernas behov och mål Jenny Hostetter sfi A5137
Nyanlända elever och skönlitteratur Ann Boglind och Mikael Olofsson språkintro C6

12.15 - 13.30 Stående lunch

13.30 - 14.30 Literacy as social practice: what it means for teachers and policy makers - Christine Pinsent-Johnson, Aula Magna

14.30 - 15.00 Kaffe och förflyttning

15.00 - 16.00 Valbara presentationer från båda spåren:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Utveckling av en didaktisk modell för integrerad språk- och yrkesutbildning Malin Dahlström och Lisa Gannå sfi, vux, yrkesintro C6
Digital literacy practices in the everyday lives of Syrian newcomers Stefan Vollmer sfi, vux, språkintro E306
RSFI-modellen i Hässleholm, integration och språkutbildning på goda grunder Grahn-Hillve, Hillve, Krstic och Olsson sfi E319
Att utveckla kritisk litteracitet i den grundläggande vuxenutbildningen Haas, Hedberg och Steen grundvux, sfi, språkintro B4
Arbeidsrettet andrespråkslæring for innlærere med liten skolebakgrunn Gro Smørdal och Astrid Stotesbury språkintro, sfi Bergsmannen
Workshop: Ämnesövergripande arbete med resonerande texter i SO Björn Kindenberg och Maria Wiksten grund, gy B3
Digitala spel för engagerat lärande inom svenskämnet Eva Lindqvist och Ewa Jacquet

grund, gy

A5137
Olika läs- och skrivarter i olika ämnen Caroline Liberg grund B5
Möjlighet att lära Josefin Nilsson grund D7
Konsten att undervisa om ord Ingegerd Enström grund Aula Magna
Med andra ord – samspel och villkor för nyanlända barns litteracitetsutveckling Susanne Duek grund 1-3 Spelbomskan

16.00 - 16.15 Förflyttning

16.15 - 17.00 Thinking through visuals, Nick Sousanis, Aula Magna (via videolänk från San Fransisco)

17.00 - 17.15 Utdelning av Carin Rosanders pris och Inger Lindbergs pris, Aula Magna

17.15 - 18.30 Konferensmingel, Aula Magna

Program fredag 12 oktober 2018

08.30 - 09.30 Grammar as a tool for learning literacy - Debra Myhill, Aula Magna

09.30 - 10.00 Kaffe och förflyttning

10.00 - 11.00 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar Lim Falk, Riad och Bani-Shoraka språkintro, gy, grund 7-9 B4
Litteracitet är aktivitet – om identitet, kärlek och relationer Monica Lindvall språkintro Reinholdssalen
Grundläggande skriftspråksutveckling inom studieväg 1 – en utmaning Åsa Wedin och Jenny Rosén sfi C6
Disciplinary literacy: en översikt John Airey sfi, vux B5
Workshop: ”Bygga svenska” på gymnasiets introduktionprogram Karin Rehman språkintro A5137

11.00 - 11.15 Förflyttning

11.15 - 12.15 Arbejde og sprogundervisning, et samspel - Michael Svendsen Pedersen, Aula Magna

12.15 - 13.30 Stående lunch

13.30 - 14.30 Valbara presentationer från båda spåren:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Textaktiviteter för en smidigare övergång till högre studier Ingrid Lennartsson Hokkanen och Maria Eklund Heinonen gy, vux, uni C6
Mobiler och mobilappar som redskap för språkutvecklingen Linda Bradley språkintro, gy, sfi, vux B5
Svenska från dag 1: ett bidrag till nyanländas sociala inkludering? Andreas Fejes sfi, vux D7
Workshop: Arbejdsrettet andetsprogsundervisning i praksis Michael Svendsen Pedersen sfi, vux, yrkesintro Polstjärnan
Konsten att undervisa om ord Ingegerd Enström gy, sfi, vux Aula Magna
Delat ledarskap i en omfattande kompetensutvecklingsinsats Carlsson, Nelson och Råsmark grund B3
Avatarens betydelse i en spelifierad litteraturundervisning Stina Thunberg gy, språkintro, grund 7-9 Mimer
Elevers och föräldrars uppfattningar om flerspråkig litteracitetsutveckling Svensson, Khalid och Melkersson grund E306
Hur ser NO-lärare på läsande och skrivande? INSTÄLLT Maaike Hajer INSTÄLLT grund 7-9 E319
Litteraturläsning i en interkulturell lärmiljö Ulla Damber grund 1-3 B4

14.30 - 15.00 Fika och förflyttning

15.00 - 16.00 Literacy learning and teaching in the multilingual classroom - Peter Freebody, Aula Magna

16.00 - 16.15 Konferensen avslutas - Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Sidans topp