Sofie Grahn Hillve
Sofie Grahn Hillve

Åhörarkopior Sofia Grahn Hillve, Peter Hillve, Nicole Krstic och Nick Olsson (3077 Kb)

I Hässleholm utvecklas just nu, med stöd från Europeiska Socialfonden, en modell för en lärmiljö där etablering och sfi-utbildning utgör en helhet som utgår från elevernas individuella behov och förutsättningar. Vi kallar modellen för ”RFSI” (Resurs, Språk, Friskvård, Integration).

Projektet inleddes med en förstudie, Integration på goda grunder, som undersökte problem och behov för sfi-elever med kort/ingen skolbakgrund med långsam progression, och/eller med migrationsstress eller PTSD samt elever med fler än 525 undervisningstimmar.

RFSI bygger på grundtanken att integrationsresan för individen bör ses som olika faser. Den som kommer till ett nytt land, ibland med svåra erfarenheter i bagaget, måste få landa. Inte förrän man samlat ihop sig som människa, kan man sedan lära på ett bra och varaktigt sätt. Jobba får man i bästa fall göra om man fungerar och kan göra sig förstådd på svenska. Att i språkutbildningen möta eleverna olika beroende på om de befinner sig i landa-, lära- eller jobbafasen är ett sätt att effektivisera och individualisera utbildningen för eleverna.

Peter Hillve
Peter Hillve

Vi vill i den här presentationen berätta om RFSI-modellen: den förstudie som föregick projektet,  vilka teorier och vilken forskning vi utgår från och om hur vi går till väga för att skapa en fungerande lärmiljö som tillåter att  elever kan följa individuella scheman utifrån sina behov och förutsättningar. Vi vill både berätta om utmaningar vi mött och framgångsfaktorer som vi identifierat.

Om presentatörerna

Sofie Grahn Hillve har under många år arbetat som lärare och specialpedagog, inom grundskolan och vuxenutbildningen. Sofie har sedan 2016 huvudsakligen arbetat med att utveckla forskningsbaserad pedagogik inom ramen för det EU-finansierade integrationsprojektet RSFI i Hässleholm.

Nicole Krstic
Nicole Krstic

Peter Hillve är verksamhetsansvarig i integrationsprojektet RSFI i Hässleholms kommun och upphovsman till den grundläggande förstudien Integration på goda grunder.

Nicole Krstic är ämneslärare i svenska och historia. Hon arbetar inom RSFI som språklärare och med utprövning och utveckling av RSFI-modellen

Nick Olsson är legitimerad lärare i Svenska, Hem- och konsumentkunskap samt sva. Nick arbetar som språklärare för RSFI och med den metodutveckling som sker i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Nick Olsson
Nick Olsson

Av intresse för: sfi-lärare, förstelärare inom sfi och skolledare/verksamhetschefer med ansvar för

Nyckelord: kortutbildade, migrationsstress, PTSD, långsam progression, lärmiljö, individanpassning