Ingrid Lennartson-Hokkanen
Ingrid Lennartson-Hokkanen

Åhörarkopior Maria Eklund Heinonen och Ingrid Lennartson-Hokkanen (1485 Kb)

Nya studenters bristande förmåga att skriva akademiska texter debatteras ofta i media men diskussionen ger sällan utrymme för motbilder. Förklaringsmodeller som presenteras har ofta ett bristperspektiv och lägger ansvaret på tidigare skolutbildning eller på de enskilda studenterna. Problemen kopplas också till den breddade rekryteringen där bl.a. studenter med flerspråkig bakgrund ingår. Kursplanen för svenska som andraspråk 3 går att tolka som att  studenter förväntas ha tillägnat sig akademisk litteracitet när de påbörjar högre studier, vilket man inte kan utgå ifrån.

Inom forskningsgrenen Academic Literacies betonas att litteracitet alltid är socialt situerat och inte ska ses som en separat och överförbar färdighet. Därför blir frågan om studenternas skrivande i högskolan komplex och kan inte frikopplas från de sammanhang där skrivandet äger rum. Både gymnasielärare och högskolelärare behöver arbeta med textaktiviteter där sådana aspekter på skrivutveckling och skrivande beaktas.

Maria Eklund Heinonen
Maria Eklund Heinonen

I denna presentation kommer vi att diskutera hur lärare på gymnasie- och högskolenivå gemensamt kan skapa förutsättningar för att möta flerspråkiga studenters behov vid övergång till högre studier.

Om presentatörerna

Maria Eklund Heinonen är lärarutbildare och universitetslektor i svenska med särskild inrikting mot svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Hon arbetar också vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och ingår i ett Skolverksprojekt om nyanlända elevers litteracitet.

Ingrid Lennartson-Hokkanen är lärarutbildare och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Hon arbetar som postdoktor vid Insititutionen för Språkdidaktik vid Stockholms universitet och ingår i ett forskningsprojekt om nyanländas lärande i gymnasieskolan.

Målgrupp

Av intresse för: gymnasium, högskola

Nyckelord: akademisk litteracitet, högskoleutbildning, skrivutveckling, textaktiviteter, stadieövergång