Ewa Jacquet
Ewa Jacquet

Åhörarkopior Ewa Jacquet och Maria Danielsson (6611 Kb)

Vi presenterar möjliga modeller för att forma klassrummet som en arena för literacyutveckling. Presentationen vänder sig till lärare, lärarutbildare och blivande lärare inom grundskolan och har ambitionen att balansera övergripande syfte och centralt innehåll i svenska som andraspråk i Lgr 11 mot de bedömningsbara kunskapskraven.

På ett övergripande plan genomsyras undervisningsmodellerna av ett så kallat New literacyperspektiv inom vilket olika sätt att bedöma skrivande omsätts. Ytterligare en utgångspunkt är den inflytelserika amerikanska litteracitetsforskaren Judith Langers receptionsteori. Presentationen tar alltså avstamp i forskning men även i beprövad erfarenhet. Vi har genomfört en rad literacyprojekt med utgångspunkt i undervisningsmodellerna som har dokumenterats och utvärderats på olika sätt. I modellerna knyts teori och praktik ihop.

Maria Danielsson
Maria Danielsson

Vi presenterar praktiska undervisningsexempel utifrån tre litterära genrer– dagboken, deckaren och den historiska romanen, det sistnämnda är ämnesövergripande. Genom övningar inför, under och efter läsning och övningar i de efterföljande textproduktionerna där skrivandet tar utgångspunkt i de gjorda erfarenheterna, formas en stöttande och kontextrik lärmiljö. Elevens förmågor tas i bruk på varierande sätt genom interaktion, skrivövningar och användning av multimodala resurser. Ambitionen är en inkluderande undervisning där samtliga elever kan delta efter förmåga med bibehållen kognitiv utmaningen.

Om presentatörerna

Maria Danielsson är högskoleadjunkt i svenska på Södertörns högskola. Hon har medverkat i litteraturdidaktiska utvecklingsprojekt i Botkyrka och har tillsammans med Ewa Jacquet skrivit boken Uppdrag literacy – med klassrummet som arena (ges ut under hösten 2018)

Ewa Jacquet är universitetslektor och lärarutbildare med kompetens i svenska som andraspråk, vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet och har studerat elevers användning av datorer och virtuella världar.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola

Nyckelord: litteracitet, litteracitetsutveckling