Maria Lim Falk
Maria Lim Falk

Åhörarkopior Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka (6228 Kb)

Här redogörs för den första implementeringsomgången av Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Tjugofem lärare ska leda fem klasser på Språkintroduktionsprogrammet mot betyg i tolv grundskoleämnen på två år, bland annat med hjälp av vad vi kallar ämnesplaneringar. Dessa har utvecklats i samarbete mellan projektmedarbetare och yrkesverksamma lärare (ca 45 st) i olika ämnen på högstadiet och gymnasiet. Man har bearbetat, strukturerat och konkretiserat kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav för och utformat innehåll och mål för undervisningen ner på vecko- och lektionsnivå. Arbetet med ämnesplaneringarna syftar till att öka likvärdigheten och transparensen i utbildningen för nyanlända ungdomar och för lärarna fungerar de som en konkret resurs i planeringen av undervisningen.

Tomas Riad
Tomas Riad

I den här presentationen fokuserar vi på relationen mellan grad av litteracitet, studievana och lärande utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv och diskuterar frågor som väckts i användningen av ämnesplaneringarna:

  • Varför sker ingen synlig progression i vissa elevgrupper och hur hanterar man detta? Vad är progression och hur kan den mätas?
  • Hur kan samtliga färdigheter – tala, skriva, läsa, lyssna – från grundläggande till avancerad nivå utvecklas när kursplanen i sva inte utgår från nyanlända elevers förutsättningar
  • Vilken roll kan grammatikundervisning ha för elevernas språkliga kompetens?
  • Kan elevernas ordförråd och grammatikkunskaper utvecklas genom ordläxor utan att detta blir en kontextlös drillning av ord?
  • Varför behövs uttalsundervisning och vad kan den innehålla?
    Helena Bani-Shoraka
    Helena Bani-Shoraka

Om presentatörerna

Maria Lim Falk är skolforskare med särskild inriktning mot tvåspråkiga undervisningskontexter och skrivutveckling. Hon är vidare studierektor för lärarutbildningarna på Institutionen för svenska och flerspråkighet, där hon också har verkat som lärarutbildare under många år.

Tomas Riads specialinriktning är ljudstruktur (fonologi) och grammatik. Han har lång erfarenhet av undervisning i dessa ämnen på lärarutbildningen.

Helena Bani Shoraka är sociolingvist och specialiserad på tolkning och översättning. Hon har har arbetat på Försvarets Tolkskola med effektiva språk- och tolkutbildningar.

Målgrupp

Av intresse för: språkintroduktion, lärare i svenska som andraspråk (och andra ämnen) på högstadiet och på gymnasiet

Nyckelord: Svenska som andraspråk, systematisk progression, bedömning, tester, litteracitet, grammatik, ordförråd, uttal, nyanlända, skolutveckling