Karin Rehman
Karin Rehman

Åhörarkopior Karin Rehman (521 Kb)

En workshop för dig som undervisar på gymnasiets introduktionprogram eller nationella program och som är igång med egen användning av bedömningsstödet ”Bygga svenska” för elever som befinner sig på steg 1–5 (alltså efter avstämningspunkterna för elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund).

Workshopen avgränsas till lärares arbete med formativ bedömning och undervisningsplanering, inte till dokumentation och återkoppling till elever, även om det också är viktiga frågor.

Ta med några exempel på bedömningar som du har gjort, gärna tillsammans med noteringar om fortsatt undervisning, som underlag för samtal. Vi sätter oss i mindre grupper men delger alla deltagarna tankar, förslag, frågor via ett googledokument och en padlet, så ta med en digital enhet du kan vara uppkopplad på.

Exempel på frågor som kan tas upp:

  • Att se elevers litteracitetsutveckling respektive utveckling av svenska
  • Erfarenhetsutbyte av metoder i klassrummet för bedömning av talat språk respektive läsa
  • Att gå från bedömning av helhet till detaljer (observationspunkter) för de olika färdigheterna (talat språk, läsa, skriva) och de olika stegen
  • Att gå från bedömning till fortsatt undervisning (exempel på undervisning och stöttning)
  • Samarbete med kollegor som undervisar i andra ämnen – hur kan materialets exempel på både andraspråksdrag (i skriva) liksom undervisning och stöttning vara ett stöd för dem?

Om presentatören

Karin Rehman har tidigare undervisat i svenska som andraspråk och vid språkintroduktion och nationella program och arbetar nu som undervisningsråd vid Skolverket, med ansvar för frågor kring nyanlända elever.

Målgrupp

Av intresse för: språkintroduktion

Nyckelord: litteracitet/litteracitetsutveckling allmänt, Bygga svenska