Symposium 2022

Välkommen till Symposium 2022

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. 13-14 oktober 2022 är det dags för Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv och detta år är konferensen digital.  

Exempel på frågor som kan rymmas inom temat är:

  • Vad innebär andraspråksdidaktik – för olika elever, i olika ämnen, i olika skolformer? 
  • Vilka förutsättningar krävs för att rektor ska kunna organisera för kvalitativ undervisning som gynnar elevers andraspråksutveckling och lärande?
  • Hur kan handlingsutrymmet för lärare i svenska som andraspråk användas och stärkas? 
  • Hur kan undervisningen planeras och genomföras för att tillvarata och använda flerspråkiga och multimodala resurser för ökade möjligheter till lärande?
  • Hur kan interaktion i undervisningen bidra till att stärka elevernas röster och identiteter?

Läs mer om konferensens tema i vårt kalendarium.

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Frågor om programmet skickas via e-post till symposium2022.andrasprak@su.se

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Frågor om anmälan, registrering och betalning skickas via e-post till symposium2022@akademikonferens.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Symposielänkar