Övergripande kommentar

Stockholms universitet ställer sig positivt till merparten av de åtgärder och förslag som framförs och välkomnar förslagen som mycket välbehövliga då bland annat en rad av våra forskare (Bunar 2010, Axelsson och Nilsson 2013 kommande) har identifierat stora brister i hur mottagandet organiseras i landets skolor. Detta har till stora delar bidragit till att måluppfyllelsen för denna elevgrupp har varit väldigt låg. Det är en stor förlust för såväl den enskilde som för samhället.

Promemorian är till stora delar byggd på vetenskaplig forskning, vilket garanterar förslagens oberoende från politisk-ideologiska trender. Stockholms universitet har dock identifierat några förslag som skulle kunna förtydligas ytterligare och kompletteras.

Stockholms universitet välkomnar promemorians förslag till att förbättra utbildningen för nyanlända elever i den svenska skolan vad gäller mottagande, kartläggning, förbättrade möjligheter att utveckla det svenska språket samt förbättrade möjligheter att utveckla ämneskunskaper. Cirka 20 procent av alla elever i den svenska skolan är flerspråkiga och då 63 procent av dessa inte når gymnasiebehörighet (2010) så välkomnar Stockholms universitet de satsningar som föreslås beträffande kompetensutvecklingsinsatser inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla ämneslärare såväl som för skolledare. Gruppen modersmålslärare bör inkluderas i denna satsning. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och är en förutsättning för att andraspråkeleverna ska ha en rimlig möjlighet att klara kunskapsmålen som finns.

Stockholms universitet välkomnar förslaget avseende en försöksverksamhet om utökad undervisningstid under 2013-2016 för att i en utvärdering se över konsekvenserna av en sådan åtgärd.

Det är också mycket välkommet att ett nationellt kartläggningsmaterial för alla ämnen och alla skolformer utarbetas. Ett sådant nationellt kartläggningsmaterial är sedan länge efterfrågat.

Mycket välkommet är garanterad undervisningstid och möjligheten till prioriterad timplan under max ett år vid behov. Förslaget problematiseras dock i bifogat dokument.

Stockholms universitet välkomnar förslaget att elevers undervisningstid i förberedelseklass i visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen. Utifrån ett språkutvecklings- såväl som ur ett integrationsperspektiv ser vi förslaget som en självklar och konsekvent åtgärd.