Skolinspektionen beskriver bakgrund och kunskapsläge samt resultat från utredningar och utvärderingar som rör utbildning för nyanlända elever. Litteraturöversikten ger även en sammanfattning av aktuell forskning samt en beskrivning av problembild samt framgångsfaktorer och utvecklingsområden.