Nyanlända barn och elevers utbildning

På Skolverkets webbsida finns stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända elever i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen/sfi. 

Det kan också vara viktigt att ta reda på vad som gäller kring nyanlända elevers rätt till utbildning, bl a vad som står i skollag och förordningar:

Kartläggning av elevers tidigare kunskaper

Skolverket erbjuder kartläggningsmaterial för nyanlända elever:

Stöd för nyanlända elever i grundskolan

Läs mer om olika åtgärder för att stödja nyanlända elever i deras skolgång, t ex förberedelseklass, prioriterad timplan, individuell studieplan, anpassad timplan, studiehandledning på modersmålet och nyanlända elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd:

Undervisa nyanlända elever

För att läsa mer om undervisa nyanlända elever har Skolverket en hel del stöd, t ex kring flerspråkighet som resurs, bedömning och betyg, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och skolbibliotek:

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk (sva) är ett avgörande ämne för nyanlända elever. För att läsa mer om behovsbedömning och organisation av svenska som andraspråk rekommenderas Skolverkets stödmaterial:

Det finns många olika böcker att läsa som handlar om att undervisa nyanlända elever samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

Studiehandledning på modersmål

Att nyanlända elever får använda ett starkt språk i undervisningen gynnar både språk- och kunskapsutvecklingen. Därför är studiehandledning på modersmålet en viktig resurs:

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Att använda nyanlända elevers flerspråkighet som resurs är viktigt. Skolverket erbjuder ett antal olika artiklar om t ex translanguaging, interkulturalitet och praktiska exempel från olika verksamheter i form av text och film.

Stöd för skolutveckling kring nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande

Skolverket publicerar då och då en sammanställning av de utbildningar och material som kan användas i arbetet med nyanlända och flerspråkiga
barns och elevers lärande. Den sammanställningen kallas insatslista och är sorterad efter de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Råd och stöd

Ni är varmt välkomna att kontakta oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) om ni behöver råd och stöd:

Stöd av SKUA-utvecklare och/eller samordnare

Ett av NCs uppdrag har i flera år handlat om kompetensutveckling av verksamma lärare, rektorer och förvaltningspersonal rörande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Vi har även utbildat ett stort antal SKUA-utvecklare i många olika kommuner som har stor kunskap om nyanlända elever. Undersök gärna om ni har NC SKUA-utvecklare i er kommun eller om det kanske finns i en grannkommun.

Det kan också vara så att er kommun har en samordnare för nyanländas utbildning som ni kan samarbeta med. Skolverket erbjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvaliteten i utbildningen för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska, inom grund- och gymnasieskola. Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande.