I DN konstateras att lärarutbildningen inte klarar av att anpassa antalet platser efter behov och efterfrågan. NC har återkommande påtalat att antalet utbildningsplatser för lärare i svenska som andraspråk inte alls motsvarar den stora efterfrågan och välkomnar därför ett ökat nationellt ansvar för dimensioneringen.

Regeringen har nu gett Skolverket i uppdrag att ta fram ett bättre kunskapsunderlag. Prognoserna ska ge universitet och högskolor ett bättre underlag för att fördela antalet platser på lärarutbildningarna och ge skolhuvudmännen underlag i deras arbete med kompetensförsörjning. Detta är av yttersta vikt när det gäller lärare som arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever och i synnerhet lärare i svenska som andraspråk.

Utbildningsminister Gustav Fridolin hoppas att uppdraget ska leda till bättre organiserad samverkan mellan lärosäten och att man ska kunna diskutera lärarbehovet både kortsiktigt och långsiktigt. NC instämmer i utbildningsministerns förhoppning eftersom en sådan samverkan är viktig, inte bara för att utbilda ett tillräckligt antal blivande lärare i svenska som andraspråk, utan även för ett optimalt användande av lärosätenas kompetens och resurser.

För att lärosätena ska kunna möta det redan nu kända stora behovet av lärare i svenska som andraspråk, samt behovet av kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare, kommer dock satsningar på universitetslärare samt forskningsmiljöer och forskarutbildning inom svenska som andraspråksområdet att krävas.

Läs även: