Komvuxutredningen, En väl anpassad vuxenutbildning, har nu överlämnat sitt omfattande slutbetänkande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71. Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

NC välkomnar många av utredningens omfattande och väl motiverade förslag som också kan fungera som en gedigen grund för nödvändiga och konstruktiva diskussioner i landets kommuner.

En av utredningens utgångspunkter är att vuxenutbildningen under senare år allt mer har fått en vidgad roll för arbetsmarknadspolitik, integration och kompetensförsörjning. Man ser komvux och särvux som en naturlig del av skolväsendet, även om de på många sätt har särskilda förutsättningar och behov. Utredningen konstaterar att vuxenutbildningen tyvärr inte alltid getts tillräckliga förutsättningar och ofta hanterats som ”en sidovagn skild från skolväsendet i övrigt”. Samtidigt har kraven ökat på vuxenutbildningen att möta och kunna hantera allt fler politikområdens behov.

Man bör enligt utredningen inte bara se vuxenutbildningen som ett utbildningspolitiskt instrument med syfte att ge individer en andra chans och personlig utveckling. Komvux bör även kunna fungera som stöd i etableringen av nyanlända, som komplement i arbetsmarknadspolitikens stärkande av individens jobbchanser och som näringspolitiskt verktyg för att bredda kompetensförsörjningen. Komvux måste alltså kunna möta en breddad målgrupp med allt från högt motiverade yrkesväxlare till personer med kort utbildning och bristande studievana.

Några av utredningens förslag

 • Förtydligad målformulering för komvux i skollagen så att det framgår att även den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt utbildning.
 • Säkerställda ekonomiska förutsättningar för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som vill studera inom särskild utbildning på gymnasial nivå med syfte att stärka sin ställning på arbetsmarknaden
 • Förstärkt stöd av specialpedagogisk kompetens till kommunerna så att det kommer alla elever som har behov av detta till del.
 • Utveckling av Skolverkets redovisning och uppföljning av komvux.
 • Ändringar i prioriteringsprincipen för komvux i skollagen så att den med störst behov av utbildning ska prioriteras. Även förordningen om regionalt yrkesvux ändras så att den hänvisar till nya urvalsregler i komvuxförordningen. Dessutom ändringar av urvalsreglerna för gymnasial särvux så att företräde ges till den med störst behov av utbildning.
 • En förenklad betygsskala för komvux på grundläggande nivå, sfi och särskild utbildning på grundläggande nivå inklusive förenklad betygsskala för delkurser inom komvux på grundläggande nivå och delkurser inom särskild utbildning på grundläggande nivå.
 • En högskoleförberedande examen från komvux inriktad på studieområden med områdesspecifika kurser ersätter dagens krav på programspecifika kurser.
 • Betygsrätt ska vara ett villkor för överlämnande av uppgifter inom komvux på entreprenad. Man bedömer att kommunernas uppföljning av utbildning på entreprenad kan stärkas.
 • En sammanhållen kommunal vuxenutbildning, då särskild utbildning för vuxna, särvux, upphör som egen skolform.
 • Rörande lärarutbildning föreslås att lärosäten som erbjuder lärarutbildning bör göra en översyn av hur lärarutbildningarna förbereder studenterna inför arbete vid komvux och att något eller några lärosäten bör erbjuda en profilering mot vuxenutbildningen i sin lärarutbildning
 • En systematisk och regelbunden kartläggning av kompetensbehoven bland lärare inom komvux och särvux
 • Vetenskapsrådet ska ges i uppdrag att genom riktade medel initiera forskning om vuxnas lärande och ett nionde nationellt skolutvecklingsprogram för vuxenutbildningen ska tas fram.
 • Krav på att kommuner som söker regionalt yrkesvux tillsammans ska ha ett samverkansavtal för statsbidrag

NC besöker komvux

NC kommer under hösten 2018 att besöka ett antal utvalda komvux i landet. Syftet med besöken är att vi på NC ska få ökad insikt i vuxenutbildningens möjligheter och utmaningar för att än bättre kunna möta verksamheternas behov i våra kommande insatser. Ett annat syfte är att genom frågor och iakttagelser stödja samtal inom verksamheterna i landet. Hör gärna av dig till vår medarbetare Aina Bigestans om ni vill ha besök och diskutera med oss, kanske utifrån utredningens beskrivning av landets komvuxverksamheter.