Elevgruppen på språkintroduktionsprogrammet är nyanlända elever som är i början av sin andraspråksutveckling och behöver, olika och mycket, stöttning för att förstå undervisningsinnehåll och instruktioner. Eleverna har också, i jämförelse med andra elevgrupper, sämre tillgång till internet utanför skolan. Dessutom är eleverna på språkintroduktionspgrammet inte lika vana att använda digitala plattformar och digitala verktyg som andra elevgrupper. 

I enkätsvaren framkommer att elevernas språk- och kunskapsutveckling har påverkats negativt hos de elever som av olika anledningar har deltagit på distans. Eleverna har även gått miste om den stimulans av språk och kunskaper som gynnas av fysiska möten. Undervisning på distans möjliggör inte den stöttning som annars ges och motivationen har brustit hos vissa elever.

Enkätsvaren visar också att en del elever inte har tagit ansvar för sina studier på samma sätt under perioden. Även om eleverna har varit på plats i skolan under större delen av tiden har lärares och elevers sjukfrånvaro gjort att scheman och rutiner har brutits, vilket har påverkat kontinuitet och progression i studierna samt bidragit till minskad motivation.

Att lära ett andraspråk förutsätter rika tillfällen till interaktion och språkanvändning i olika kontexter. Detta har varit begränsat under perioden visar flera svar. Även tid med studiehandledare har minskat. 

NCs enkätundersökning om språkintroduktionsprogrammet under pandemiåret (212 Kb)