Regeringen har fattat beslut om kursplanernas syfte och centrala innehåll. De reviderade kunskapskraven har Skolverket fattat beslut om under hösten 2020.

För att underlätta skolors arbete med att implementera de reviderade kursplanerna för grundskolan har vi på NC gjort två olika sammanställningar som kan vara bra för att synliggöra skillnader och likheter.  

I den första sammanställningen jämförs den nuvarande versionen av kursplanen i svenska som andraspråk (sva 2019) med den reviderade versionen (sva 2021):

Jämförelse mellan kursplanen i svenska som andraspråk 2019 och 2021 (223 Kb)

I den andra sammanställningen jämförs den reviderade versionen av kursplanen i svenska (sve 2021) med den reviderade versionen av kursplanen i svenska som andraspråk (sva 2021):

Jämförelse mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 2021 (173 Kb)

Reviderade kommentarmaterial

På Skolverkets webbplats finns kommentarmaterial till de ändrade kursplanerna. Kommentarmaterialen, liksom de ändrade kursplanerna, börjar gälla 1 juli 2022.

Svenska och sva i samma undervisningsgrupp?

Läs även vår vanliga fråga: Kan man inte längre undervisa i svenska och sva i samma klass efter kursplanerevideringen?