NC genomförde under 2010-2014 en omfattande kompetensutvecklingsinsats rörande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på tio grundskolor med låga kunskapsresultat inom ramen för projektet Handledning för lärande. NC utformade även handledning för rektorerna på skolorna. Projektet var ett regeringsuppdrag till Skolverket.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har nu analyserat hur projektet har genomförts på skolorna och vilka effekter det har haft. De finner att eleverna på de deltagande skolorna har fått högre betyg i engelska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Motsvarande kunskapsökning finns också på det nationella provet i engelska. För elever som är födda i Sverige eller invandrade för mer än fyra år sedan finns även positiva effekter på det sammanräknade betyget, meritvärdet.

– Effekterna i engelska och svenska som andraspråk är stora. I engelska handlar det om en förbättring med omkring 20 procent och i svenska som andraspråk om cirka 13 procent, säger Caroline Hall.

IFAUs analys bygger på intervjuer med rektorer och lärare på fem av skolorna vid projektets avslutning och även på elevenkäter under och direkt efter projektet samt en granskning av elevresultat med hjälp av registerbaserad statistik. En jämförelse har härvidlag gjorts med en kontrollgrupp av jämförbara skolor. Läs hela rapporten: Erfarenheter och effekter av satsningar på lärare i skolor med låga elevresultat (.pdf)

Lärarnas upplevelser

Liksom i Skolverkets egen rapport lyfter IFAU fram att just den så kallade ”NC-kursen” varit mycket lyckad. Kursen var omfattande och bedrevs under åtta heldagar fördelade på två terminer. Mellan undervisningstillfällena hade lärarna uppgifter att lösa.

Så här sammanfattar IFAU lärarnas synpunkter på "NC-kursen”

Lärarna "uppskattar kursinnehållet och kurslitteraturen, och menar att kursen gett dem konkreta tips och pedagogiska verktyg att använda i klassrummet. /…/ I intervjuerna nämns flera nya, konkreta och enligt lärarna bra verktyg som NC-kursen bidragit med och som lärarna nu faktiskt använder. /…/ Lärarna menar också att de har börjat tänka teoretiskt om språkets roll i deras ämne, samt att de har börjat tänka mer på hur de kan jobba ämnesövergripande med språkutveckling. Vidare beskriver flera lärare att kursen påverkat samarbetet med kollegor. Kursen har hjälpt dem hämta saker ur varandras undervisning, samt visat på förslag på ämnesövergripande samarbeten och samarbeten mellan stadier."

Vidare visar analysen på lärarnas komplexa arbetssituation och på en upplevelse av brist på tid och resurser, vilket kan ha inverkat negativt på en del lärares upplevelser av projektet. Här betonas vikten av rimliga förutsättningar för att kunna delta aktivt i insatsen.

Rektorernas upplevelser

IFAUs rapport betonar vikten av att involvera skolledningen i kompetensutvecklingssatsningar. Forskning och NCs erfarenhet visar också tydligt att en aktiv, tydlig och engagerad skolledning är en avgörande framgångsfaktor för att insatser ska få positiva effekter. Rektorerna på de i projektet ingående skolorna är positiva till den genomförda handledningen; de upplever att den har gett dem större trygghet att agera i olika situationer. Intervjuerna antyder därutöver att det kollegiala lärandet kan ha ökat på rektorsnivå.

Resultat

IFAUs analys indikerar att insatserna haft positiva effekter, men ger få statistiskt säkerställda resultat vad gäller rektorshandledningens och/eller "NC-kursens" faktiska effekter. Detta är dock inte förvånande när man betänker att eleverna som besvarat enkäten endast deltagit i undervisningen under projektets gång i en eller tre terminer. NC instämmer därför i IFAUs slutsats att det vore det intressant med en försöksverksamhet där effekterna av fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan studeras närmare på såväl kort som längre sikt.

NC kommer därför att under 2016 besöka några av de i projektet ingående skolorna bland annat för att försöka relatera "NC-kursen" till skolornas förutsättningar och resultat på längre sikt. Vidare studerar NC effekter av den kompetensutvecklingsinsats som vi nu genomför i samarbete med Hultsfreds kommun. Detta är ett led i NCs mål att utforma kompetensutveckling som ger långsiktigt hållbara effekter på flerspråkiga elevers lärande i enskilda skolor och i kommuner.