Rapporten, ”Debatterad och marginaliserad – perspektiv på modersmålsundervisningen”, innehåller en genomgång av de mål som formulerats för modersmålsämnet i kursplanerna och hur dessa mål förändrats över tid. I en annan undersökning har vi ställt frågor till föräldrar (och till viss del elever) om deras syn på modersmålsundervisningens nytta och syften i dag.

Rapportens syfte är att belysa modersmålsämnet ur ett ideologiskt perspektiv men också att tydliggöra modersmålsundervisningens betydelse som språkpolitisk fråga, med utgångspunkt i språklagen.

Skolämnet modersmål har diskuterats och kritiserats från olika håll sedan det infördes som eget ämne i slutet av 1970-talet. Trots att forskare under decennier fört fram modersmålets positiva betydelse för flerspråkiga elever, har ämnet fortfarande en marginaliserad ställning. I Språkrådets rapport förs en diskussion om klyftan mellan den positiva retorik som förs om modersmålsämnet och den undanskymda praktik som ämnet utgör ute i skolorna. Hur ska man förstå klyftan och varför finns den kvar?

Ann Cederberg och Jennie Spetz presenterar rapporten på DN Debatt och rapporten kan läsas i sin helhet på Institutet för språk och folkminnens webbplats.