Enligt PISA 2012 har svenska 15-åriga elevers resultat försämrats inom de tre kunskapsområdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap jämfört med PISA 2009. Man konstaterar också att Sverige uppvisar den sämsta resultatutvecklingen av samtliga OECD-länder.

Elever med utländsk bakgrund

Rapporten konstaterar att det i Sverige finns skillnader i prestation mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund. De sjunkande resultaten kan emellertid inte mer än marginellt förklaras av en ökande andel elever med utländsk bakgrund; resultatnedgången för infödda elever mellan 2003 och 2012 är i stort sett lika stor som för hela elevgruppen.  Man noterar också att skillnaden mellan infödda elever och elever födda i Sverige med utländsk bakgrund är mindre än skillnaden mellan flickor och pojkar. Intressant är också att flickor med utländsk bakgrund födda i Sverige presterar på samma nivå i läsning som infödda pojkar.

Skillnaderna mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund varierar kraftigt mellan olika länder som deltar i PISA-undersökningen. Att skillnaden mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige, och som alltså gått hela sin skoltid här, är större i Sverige än i OECD i genomsnitt, indikerar att den svenska skolan inte lyckas ge alla elever en likvärdig och högkvalitativ utbildning inom de undersökta områdena.

Insatser för ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse

Nationellt centrum för svenska som andraspråk strävar ytterst mot ökad måluppfyllelse för flerspråkiga elever. Vi arbetar för att flerspråkiga elever i grundskolan och inom andra skolformer, nyanlända eller inte, får en kvalificerad undervisning i svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Detta kräver en långsiktig satsning på lärarutbildningen eftersom det kräver kompetenta, behöriga lärare som kan stötta elevernas utveckling vad gäller andraspråket, av ämnesspråket och av kunskaper i skolans alla ämnen. Det krävs därför också att huvudmän och skolor får förutsättningar för kompetensutveckling så att verksamma lärare får ökade förutsättningar att bedriva en sådan kvalificerad undervisning för ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

Insatser för ökad läsförståelse

Måluppfyllelsen i skolans alla ämnen påverkas av elevernas läsförståelse. Därför vill vi betona att läsning inte enbart handlar om lära sig läsa och utveckla sin läsförmåga utan att även om att kunna använda sin läsförmåga som ett redskap för kunskapsutveckling och lärande. Att lärare har kunskap om sambandet mellan språkutveckling och lärande och arbetar medvetet och systematiskt med elevers läs- och skrivutveckling i skolans alla ämnen är därför nödvändigt för ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

Satsning på lärarutbildningen

En långsiktig satsning på lärarutbildningen innebär att man ser över resurserna till lärarutbildningen och dessutom ser över vilka förmågor och kompetenser man kan kräva att utexaminerade lärare har. Lärare behöver en bred repertoar av didaktiska verktyg och strategier för att kunna omsätta teorier i praktik, för att kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar, inklusive deras förutsättningar vad gäller svenska språket. Lärarstudenter och redan verksamma lärare behöver i högre grad ges större förutsättningar, t.ex. via kollegialt lärande och kompetensutveckling, att utveckla sin undervisning och sitt eget professionella lärande utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Den verksamhet som Nationellt centrum för svenska som andraspråk bedriver över hela landet ska ses som ett led i att skapa sådana gedigna, långsiktigt hållbara, förutsättningar för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.