I en kommentar till den proposition om sfi-utbildningen som regeringen nyligen presenterade betonade NC att en ökad lärarkompetens inom sfi är en förutsättning för att propositionens förslag ska kunna leda till positiva effekter för sfi-studeranden och därmed för integrationen. Det är därför mycket glädjande att regeringen nu, i promemorian Språkundervisning för bättre etablering presenterar flera förslag för att öka verksamma sfi-lärares kompetens och för att råda bot på den stora bristen på behöriga sfi-lärare.

Satsning på kompetensutveckling

Regeringen föreslår en satsning på kompetensutveckling inom ramen för Lärarlyftet II. NC välkomnar förstås denna satsning och ser fram emot att ta del av hur satsningen utformas för att förmå huvudmän att erbjuda lärare goda studie- och arbetsvillkor för att kunna ta del av kurserna inom Lärarlyftet. NC hoppas också att regeringen noga överväger vilka kurser som bör erbjudas så att kursernas innehåll har en direkt relation till sfi-utbildningens uppdrag att erbjuda en kvalificerad språkutbildning för såväl vardags-, samhälls- som arbetsliv. Vidare bör kurserna självklart ha en tydlig utgångspunkt i vuxenpedagogik och forskning om vuxnas andraspråksutveckling.

Kampanj för fler sfi-lärare

Regeringen kommer också att ge Skolverket i uppdrag att utforma en kampanj för att locka fler sfi-lärare. Även denna satsning är nödvändig, men för att få fler att vilja bli sfi-lärare och för att få fler att vilja stanna kvar i yrket behövs dock mer än en tillfällig kampanj och tillfällig kompetensutveckling. Ett led i en behövlig höjning av sfi-utbildningens status – och även av måluppfyllelsen och likvärdigheten inom sfi-utbildningen – vore att inrätta en lärarutbildning för lärare i svenska som andraspråk för vuxna inom sfi och komvux. En annan nödvändig åtgärd är att öka det orimligt låga antal poäng som enligt behörighetsförordningen krävs för att arbeta som lärare i sfi (i dagsläget endast 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk) och därutöver krävs högre löner även för sfi-lärare.

Material kring alfabetisering

NC välkomnar också att regeringen öppnar för vad man benämner övriga insatser. Man föreslår till exempel en utveckling av material för alfabetisering och läs- och skrivutveckling för vuxna andraspråksstuderande. Sådant material förutsätter dock lärare med kompetens i att undervisa i vuxnas alfabetisering och läs- och skrivutveckling, varför vi hoppas att sådant innehåll kommer att ingå i satsningen på kompetensutveckling.

Efterlängtad satsning

Sammanfattningsvis är satsningen på sfi mycket efterlängtad och nödvändig. Från och med 2016 avser regeringen vidare att avsätta 100 miljoner kronor per år för kompetensutvecklingsinsatser för sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på komvux. NC tar gärna emot synpunkter på vilket innehåll sådana insatser bör ha; mejla till karin.sandwall@andrasprak.su.se

Avslutningsvis noterar vi att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar på boenden genom studieförbunds försorg ska kunna ta del i aktiviteter för att lära sig svenska som andraspråk och få kunskaper om det svenska ska samhället. Många studieförbund har redan en god erfarenhet detta och kan spela en viktig roll för nyanlända vuxnas första tid i Sverige.