I den kommande budgetpropositionen föreslår regeringen att sammanlagt 225 miljoner avsätts för att från vårterminen 2014 till höstterminen 2015 även ge nyanlända elever i årskurserna 1-5 en utökad undervisningstid på 3 timmar per vecka i svenska. Satsningen kan relateras till tidigare satsning rörande nyanlända där liknande åtgärd ingår för årskurserna 6-9.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk välkomnar att regeringen uppmärksammar de utmaningar som de nyanlända yngre eleverna och deras lärare står inför när eleverna dels ska lära sig svenska som andraspråk och dels ska börja tillägna sig kunskaper i alla ämnen på sitt andraspråk. Vi vill dock betona vikten av att den utökade undervisningstiden får ett för den enskilda eleven relevant innehåll och håller en hög kvalitet där hänsyn tas till det faktum att det är just elevens andraspråk som behöver utvecklas. För att den utökade undervisningstiden ska göra skillnad vad gäller måluppfyllelse behöver elevernas undervisning ges av lärare som har sådan specifik kompetens. De utökade kraven för legitimationskraven för lärare i svenska som andraspråk är därför ett steg i rätt riktning.