NC välkomnar regeringens satsning för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux eller särvux eller med sfi.

De öronmärkta medlen ska gå till ca 2000 platser inom yrkesvux för att förbättra möjligheten till kombinerade studier. Kommuner ska inom ramen för denna satsning även kunna få medel för olika former av så kallat språkstöd, till exempel modersmålsstöd och studiehandledning på modersmålet. Att regeringen ser av stöttning via modersmålet som en resurs för effektiva studier är mycket glädjande.

Vi vill i detta sammanhang dock peka på ett par förutsättningar för att satsningen ska kunna bli optimal, dvs förutsättningar för att kommunerna ska kunna erbjuda de studerande ett effektivt stöd för den snabba och ”smidiga etablering i samhället och arbetsmarknaden” som regeringen eftersträvar. Det handlar om tid och kompetens.

Vikten av tid och kompetensutveckling

Utan avsatt tid för gemensam planering och samarbete för lärarna inom de olika utbildningarna finns det en risk att de två ingående delarna, till exempel sfi respektive yrkesvux, förblir två parallella och olikartade delar med olika mål, innehåll och arbetssätt. För att utforma en effektiv utbildning, en sammanhängande utbildning där de två delarna samverkar, en kombinerad utbildning, behövs alltså avsättas tid i lärarnas tjänster.

För att stödja ett samarbete lärarna emellan behövs också gemensamma utgångspunkter, modeller för samarbete såsom goda exempel från beprövad erfarenhet och forskning. Vi menar också att det generellt sett i landet finns ett mycket stort behov av kompetensutveckling: för sfi-lärare om kommunikation i arbetslivet och för yrkeslärare om vuxnas andraspråksutveckling. För båda dessa grupper behövs kompetensutveckling om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

NC samarbetar för närvarande med Stockholms stad i projektet YFI – yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare. NC bidrar här med kompetensutveckling för både sfi-lärarna och yrkeslärarna med ett fokus på de utmaningar och möjligheter som ryms i det för kvaliteten avgörande samarbetet mellan lärarna.

NC menar att regeringens satsningar på vuxenutbildningen, såsom denna och satsningen på komvux är mycket positiva. Men för att dessa åtgärder ska få avsedda effekter är även satsningar på förutsättningarna för insatsernas genomförande nödvändiga. Här behövs medel så kommunerna kan avsätta tid för samarbete och kompetensutveckling.