I Promemoria 2015-02-22 beskriver regeringen de första beståndsdelarna av den utbildningspolitiska delen av det så kallade etableringspaketet som innehåller reformer inom områden som jobb, skola, bostad, kommunalt flyktingmottagande och om civilsamhällets roll. NC kommenterar här utvalda delar.

NC menar att det är glädjande att regeringen strävar efter att synliggöra, kartlägga och validera den kompetens och erfarenhet som nyanlända har med sig till Sverige. Just resurser är temat för vårt symposium 2015.

Lärare med utländsk bakgrund

Regeringen menar t.ex. att fler lärare med utländsk bakgrund skulle kunna arbeta som studiehandledare och/eller modersmålslärare för att stödja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Här vill vi påpeka att ett stort behov av denna kompetens finns inte bara i grundskolan utan även på gymnasiet, inom komvux och sfi (t.ex. vid alfabetisering och undervisning för kortutbildade).

Kartläggning av nyanländas kunskaper

I det utbildningspolitiska paketet lägger regeringen också beslut om kartläggning av nyanländas kunskaper och erfarenheter samt förbättrat mottagande som tidigare aviserats. Detta är viktiga åtgärder som NC tidigare kommenterat, men vi vill återigen påpeka behovet av kartläggning kan vara stort även inom gymnasiet.

Lärarutbildning och kompetensutveckling i svenska som andraspråk

Åtgärder för en mer individanpassad och effektiviserad sfi-utbildning har framförts i princip under alla de år som denna skolform funnits. De senaste förslagen har tidigare kommenterats av NC där vi bland annat påpekar det absurda i avsaknaden av en lärarutbildning i svenska som andraspråk för undervisning av vuxna. Vi ställer oss nu också frågan hur sfi-utbildningen och utbildningen i svenska som andraspråk inom komvux kan samordnas med insatser inom det så kallade "Snabbspår in på arbetsmarknaden" som regeringen föreslår som en del av etableringspaketet.

NC välkomnar särskilt regeringens satsning på att lärare och rektorer ska få ökad kunskap och kompetens om flerspråkighet, andraspråksutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här vill vi påpeka att detta är mycket behövligt även inom gymnasiet, komvux och sfi. Skolverket har tidigare påpekat att kompetensen bland just lärare i svenska som andraspråk är lägst.

Framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser

NC har tidigare medverkat i Skolverkets regeringsuppdrag i skolor med låga studieresultat och där med glädje noterat en positiv utveckling efter kompetensutvecklingsinsatserna. Med utgångspunkt i lärdomar som dragits efter denna tidigare insats skulle nya liknande satsningar ha mycket goda förutsättningar att stödja elevers kunskapsutveckling.

Satsning på nyanlända är en satsning för framtiden

Slutligen menar vi att en satsning på en bra start i skolan inte bara är en bra start för nyanländas första tid i Sverige. Vi ser tidiga satsningar på nyanlända som en avgörande och långsiktig investering för den nyanlända individens liv i Sverige och därmed för hela landet.