Nationellt kunskapscentrum

I Lättlästutredningens betänkande Lättläst, SOU 2013:58 föreslår man ett nationellt kunskapscentrum och Stockholms universitet tillstyrker delvis detta förslag.

Målgrupp för kunskapscentret

Stockholms universitet välkomnar ett nationellt kunskapscentrum men avstyrker den del som handlar om att det nationella kunskapscentrat enbart ska vända sig till den primära målgruppen som inte längre innefattar personer som nyligen invandrat till Sverige och som inte kan svenska på grundläggande nivå. Stockholms universitet anser att denna målgrupp även fortsättningsvis bör ses som en primär målgrupp för lättläst.

Lättläst nyhetsinformation

Stockholms universitet anser att det finns behov av en lättläst nyhetstidning, som 8 SIDOR, för en bredare målgrupp än målgruppen i förslaget eftersom vi inte tror att tidningen SESAM ensam kan täcka det behovet.

Lättläst i skolan

Utredningens förslag, att det särskilda uppdraget att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk ska upphöra, avstyrker Stockholms universitet då vi anser att det finns målgrupper i skolan, t ex nyanlända elever, som är i behov av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk.