Som synes i intervjuerna nedan kommer NC att genom de nyanställda medarbetarnas gedigna kompetens och erfarenheter ha än större möjligheter att arbeta aktivt tillsammans med skolaktörer, skolor eller kommuner för att förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever i hela skolväsendet. De nya medarbetarna kommer att arbeta inom förskolan, för de yngre eleverna och inom vuxenutbildningen och precis som våra ”gamla” medarbetare får de varierade uppdrag på NC. Vi brukar säga att vi arbetar med att påverka, samverka och kompetensutveckla; att vi fungerar som en länk mellan skola, forskning och politik. Så välkomna Hülya, Caroline, Johanna, Helene, Karin och Emmy-Linda!

Hülya Basaran
Hülya Basaran

Välkommen till NC, Hülya Basaran

Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Innan jag började på NC jobbade jag som adjunkt på Högskolan Väst och undervisade på Lärarprogrammet, i Lärarlyftskurser inom ämnet svenska som andraspråk samt utbildningar för studiehandledare och modersmålslärare. Tidigare har jag jobbat med nyanlända som sva-lärare på sfi, i grundskolan och som utvecklingslärare i Trollhättans stad med insatser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag har stort intresse för digitalisering och har studerat en magisterutbildning inom IT och lärande, skrivit en bok, kapitel i antologier och stödmaterial för Skolverket om hur man kan förena språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitalisering.

Vad ska du ha för uppdrag nu när du jobbar på NC?

Jag kommer framförallt arbeta med kompetensutveckling i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt inom grundskolan, men också uppdrag som referensperson eller expert i olika projekt och utredningar. Det kommer att handla om digitalisering samt om modersmål och studiehandledning.

Caroline Bötrius
Caroline Bötrius

Välkommen till NC, Caroline Bötrius

Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Innan jag kom till NC har jag arbetat med nyanlända elever. Jag har alltid brunnit för skolutveckling och att förändra min undervisning så det gynnar eleverna jag möter. Sedan 2011 har jag drivit en stor kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vid namn SoL i Norrköpings kommun.

För några år sedan gick jag NCs första så kallade kursledarutbildning. Nuförtiden kallar vi den utbildning för SKUA-utvecklare (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) som nu också utgör ett nätverk för ca 300 personer från olika delar av Sverige.

Vad har du för uppdrag i din tjänst på NC?

Jag kommer främst att hålla i kompetensutveckling mot förskolan. Ett exempel är att vi nyss startat en utbildning för ca 60 så kallad SKUA-utvecklare (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) för förskolan som utgör en del av ett stort nätverk SKUA-utvecklare i hela landet. Det känns viktigt att sätta förskolan på agendan och få bidra till ökad kvalitet utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med den nya läroplanen som bas. Jag hoppas också kunna utveckla och driva frågor som rör fritidshemmet.

Johanna Eriksson
Johanna Eriksson

Välkommen till NC, Johanna Eriksson

Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Innan jag började på NC arbetade jag som sfi-lärare i Örebro kommun där jag under de senaste tre åren främst har arbetet med att bygga upp former för distansundervisning för studieväg 2 och 3. Tidigare arbetade jag under flera år på studieväg 1 där jag bland annat introducerade läs- och skrivutvecklingsmodellen STL (Skriva sig till lärande) och anpassade den för sfi.

Jag var också förstelärare och ansvarade tillsammans med två kollegor för att utveckla ett formativt förhållningssätt och olika former av kollegialt lärande för sfi.

Vad ska du ha för uppdrag nu när du jobbar på NC?

Här på NC kommer jag att arbeta med kompetensutveckling inom vuxenutbildningen. Som en utgångspunkt för NCs utveckling av särskilda insatser mot vux kommer vi i vux-gruppen på NC att undersöka vux-lärares och –rektorers behov och förutsättningar. Nu i höst kommer jag också att vara med och skriva remissvar på Komvux-utredningens betänkande.

Helene Kolam
Helene Kolam

Välkommen till NC, Helene Kolam

Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Jag är förskollärare och lärare i svenska som andraspråk och engelska med erfarenhet av flera års arbete i förskola och förskoleklass. Närmast kommer jag från ett område i Stockholm där flertalet barn är flerspråkiga och där arbetade jag i ledningsfunktion som biträdande förskolechef och förskolechef.

Vad ska du ha för uppdrag på NC?

På NC kommer jag att ha särskilt ansvar för förskolan och arbeta med kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för förskollärare runt om i landet. Det kan t.ex. handla om att förskollärare eller –chefer kan behöva handledning eller annat stöd. Och liksom Caroline arbetar jag nu med utbildningen för SKUA-utvecklare i förskolan.

Karin Pettersson
Karin Pettersson

Välkommen till NC, Karin Pettersson

Kan du berätta lite kort om vad du arbetat med tidigare?

Jag har arbetat som lärare på låg- och mellanstadiet i 20 år. Skolorna jag arbetat på har till största del haft flerspråkiga elever och det är från deras behov som mitt intresse för svenska som andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande undervisning väcktes. Jag har arbetat mycket med fortbildning av lärare både på min egen skola och i andra kommuner och skolor genom åren. Det har främst varit inom språk- och kunskapsutvecklande undervisning, genrepedagogik och Reading to Learn, men också om Att skriva sig till läsning och hur man använder digitala resurser i undervisningen.

Vad ska du ha för uppdrag på NC?

På NC är jag projektledare mot grundskolan och kommer bl.a. att arbeta med kompetensutveckling inom grundskolans tidigare år. Mina första uppdrag är insatser i Torsbys och Söderhamns kommun vilket jag ser fram emot.

Emmy-Linda Svensson
Emmy-Linda Svensson

Välkommen till NC, Emmy-Linda Svensson

Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Jag har arbetat som lärare i svenska som andraspråk på grundskola, gymnasium och sfi. Mycket av mitt intresse har varit riktat mot ämnesintegrering och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO- och yrkesämnen. Jag har också administrerat och varit bedömare av nationella proven i sfi, varit referenslärare i framarbetandet av Bygga svenska och i framskrivningen av digital kompetens i de nya kursplanerna för sv/sva. Nu kommer jag att dela min tid mellan min lärartjänst på gymnasieskolans språkintroduktion och här på NC.

Vad har du för uppdrag i din tjänst på NC?

På NC kommer jag tillsammans med Johanna och övriga i vux-gruppen att undersöka behoven och förutsättningarna inom komvux och därefter utforma insatser mot vuxenutbildningens lärare. Jag kommer också att arbeta med utbildningar som integrerar yrkes- och språkutbildningar på olika sätt eftersom det finns en mycket stor efterfrågan på hur man kan utforma sådan utbildning på bästa sätt.