Karin Sandwall, föreståndare NC
Karin Sandwall, föreståndare NC

Under rubriken ”Internationalt genomslag och nationalt outreach” framhålls den viktiga roll som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) spelar för att sprida forskning inom fältet i Sverige. Panelen anser att den flerspråkighets- och andraspråksforskning som bedrivs vid universitetet ”… har en særlig platform i det nationale center for svensk som andetsprog som har stor betydning også for svensk integrationspolitik”.

”Panelens bedömning bekräftar NCs nära koppling till aktuell forskning inom fältet och även att NCs verksamhet har stor nationell betydelse”, säger Karin Sandwall, föreståndare på NC. ”Här vill jag understryka det kvalificerade arbete som medarbetarna på NC under många år har gjort så att NC numera är en nationellt betydelsefull länk mellan forskning och beprövad erfarenhet samt mellan praktiknära verksamheter och olika myndigheters- och beslutsfattares perspektiv.”

Den internationella panelen bestod av professorerna Bente Larsen (Oslo), Gro Bjørnerud Mo (Oslo), Olav Gjelsvik (Oslo), Frans Gregersen (København) og Poul Holm (Dublin).

Om Nationellt centrum för svenska som andraspråk

NC är ett nationellt kompetens- och resurscentrum för skolutveckling och pedagogisk utveckling kring såväl andraspråksutveckling som lärande på andraspråket svenska. Vi riktar oss till lärare i alla ämnen, skolledare, utvecklingsledare och andra såsom politiker, organisationer och myndigheter som arbetar med utbildnings-, skolutvecklings- och integrationsfrågor. Härvidlag utgör NC en viktig länk – en bro – mellan forskning, skola och offentlighet.