Att kunna läsa, skriva och använda text är avgörande i dagens globala och informationstäta samhälle. Skolan har de senaste åren mött ett ökande antal elever, inte sällan ensamkommande, som haft liten eller ingen möjlighet till ordnad skolgång. Många av dem är i akut behov av en grundläggande litteracitetsundervisning för att snabbt kunna hantera texter av olika slag i såväl vardagslivet som i skolsammanhang.

I modulen Grundläggande litteracitet för nyanlända elever presenteras en modell som visar hur man från första början kan arbeta integrerat med betydelseskapande, kodknäckning, textanvändning och analys. Undervisningen äger rum i ett kommunikativt socialt sammanhang där digitala verktyg och kreativa kulturella uttryck är centrala inslag. Den bärande tanken är att hela tiden utgå från elevernas resurser och kommunikativa behov i en effektiv, engagerande och motiverande undervisning. 

Syftet med modulen är att ge lärare didaktiska redskap för att stötta eleverna i deras utveckling mot att kunna hantera olika slags texter som talad och skriven text, film och bild. I modulen ingår undervisningsaktiviteter som bland annat handlar om kritiska samtal, att skapa text utifrån upplevelser och att utveckla förståelse i grundläggande genrer med hjälp av dekonstruktion av text och gemensamt skrivande.

Modulens målgrupp är modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk i åk 7-9 och inom språkintroduktion.