Tidningen Skolvärlden har intervjuat Karin Sandwall med tanke på att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tidigare i veckan presenterade en rapport där man utifrån registerdata kartlagt antalet examinerade lärare och vilka ämnen som ingår i lärarnas examen. Resultatet jämfördes även med hur stort ämnet är i grundskolans timplan och rapporten ger delvis en ny bild av vilka ämnen som är bristämnen.

I rapporten behandlas de två ämnena svenska och svenska som andraspråk (sva) som ett ämne, något som fått Karin Sandwall att reagera.

– Jag tycker att det är problematiskt att man slagit ihop ämnena och inte redovisar dem var och ett för sig. Genom att redovisa som UKÄ nu gör så "döljs" bristen på sva-lärare, lärare med examina i detta ämne syns inte alls. Rapporten ger sken av att dimensioneringen av sva-lärare är rätt eftersom ”svenskämnet” totalt ser ut att vara i balans, säger Karin Sandwall.

– Men svenska och svenska som andra språk är olika ämnen, med olika kursplaner och de är anpassade för olika elevers behov. Det är ju därför det finns två ämnen i lärarutbildningen.

NC har genom personlig kommunikation med Fredrik Svensson från UKÄ fått tillgång till uppgifter för lärarstudenter med examina i svenska respektive svenska som andraspråk.

I den utmärkta genomgång som Fredrik Svensson gör av rapporten blir det tydligt att det pga lärarutbildningarnas olika utformningar över tid är omöjligt att utifrån rapportens underlag besvara frågor som t.ex. hur många lärare för äldre åldrar som har examina i sva.

Men om man för enkelhets skull lägger ihop alla studenter med examina i sva under 2013 inom grundskolan (exkl tidiga åren) och gymnasiet så hittar man totalt 95 lärare.

Om man bara antar (vilket inte alls är självklart) att ungefär lika många kommer att utexamineras under de närmsta åren 2015-2019, dvs multiplicerar med 5 så betyder det att ca 475 kommer att utexamineras.

Detta kan vara intressant att jämföra med Skolverkets prognos över behovet av olika lärarkategorier där det anges att det mellan 2015-2019 kommer att behövas utexamineras 1289 sva-lärare för år 7-9 och 629 för gymnasiet, totalt 1918.

Det innebär isåfall, jämfört med UKÄs uppgifter, att ungefär en fjärdedel av behovet av lärare i sva kommer att täckas. Och då är inte ens behovet för F-6 medräknat (för det finns inte med i Skolverkets rapport).

Vi vill betona att det naturligtvis är ytterst vanskligt att jämföra dessa två rapporter och resonemanget ovan är endast avsett att problematisera olika uppgifter om en nuvarande och framtida lärarbrist vad gäller svenska som andraspråk.