Uppdrag om en bred översyn av svenskämnena (178 Kb)

Flera rapporter visar att dagens svenskundervisning inte fungerar tillräckligt bra. Det finns kvalitetsproblem i ämnet svenska som andraspråk och bristen på utbildade lärare är ett stort problem. Det råder också otydlighet kring vilka elever som ska läsa ämnet svenska som andraspråk. Därtill är kurs- och ämnesplanerna inte utformade för undervisning av nybörjare i svenska språket.

För att stärka utbildningen i svenskämnena och komma tillrätta med problemen ska Skolverket nu se över ämnena svenska som andraspråk och svenska, inklusive regleringen av dessa, samt föreslå de förändringar som behövs för att alla elever ska nå goda kunskaper i svenska. Regeringen kommer därefter att ta ställning till Skolverkets förslag.

Uppdraget är förlängt till maj 2022.